self和static

PHP官方也说过,大概是说self调用的就是本身代码片段这个类,而static调用的是从堆内存中提取出来,访问的是当前实例化的那个类,那么 static 代表的就是那个类。

class A 
{ 
  protected static $str = "This is class A"; 
  public static function getStr()
  {   
     echo self::$str;
  }

}


class B extends A
{ 
  protected static $str = "This is class B";
}


B::getStr();// 输出This is class A

class A 
{ 
  protected static $str = "This is class A";
  public static function getStr()
  {   
    echo static::$str;
  }

}
class B extends A
{ 
  protected static $str = "This is class B";
}


B::getStr();// 输出This is class B

self - 就是这个类,是代码段里面的这个类。

static - PHP 5.3新特性。当前这个类,有点像$this的意思,从堆内存中提取出来,访问的是当前实例化的那个类,那么 static 代表的就是那个类。

class A
{  
  public function getSelf()
  {    
    return new self();
  }  
  
  public function getStatic()
  {    
    return new static();
  }

}


$f = new A();
print get_class($f->getSelf());
print get_class($f->getStatic());


class B extends A{  
  public function getSelf2()
  {    
    return new self();
  }  
  
  public function getStatic2()
  {    
    return new static();
  }
}


$f = new B();
print get_class($f->getSelf());
print get_class($f->getStatic());
print get_class($f->getSelf2());
print get_class($f->getStatic2());// 输出AAABBB

self和static
https://github.13sai.com/2017/12/07/142/
作者
13sai
许可协议